Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Etik Sorumlulukları | ders notları
 
 
Bu ders notunda
Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Etik Sorumlulukları
konusu anlatılmaktadır.

Yöneticilerin işletme içi ve işletme dışındaki birçok gruba karşı etik sorumlu­lukları vardır. Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişki temel olarak, çalışan kişinin o işletmede çalışmaya başlamasıyla oluşmaktadır. Hatta işe girmeden önce karşılıklı sorumlulukların başladığını söylemek mümkündür. Kişiler, bir işletmede çalışmaya başlamadan önce ücret ve çalışma koşullarını düzenleyen bir yazılı iş sözleşmesi ha­zırlamaktadırlar. Bu sözleşmede çalışan kişi, yeteneği elverdiğinde belirli ücret karşı­lığında işletmeye hizmet etme görevini üstlenmiş biri gibi görülmektedir. Bu sözleş­mede karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenleyen hükümler bulunmaktadır. Fakat tek başına sözleşme yeterli değildir. Çalışanlar ve yöneticiler arasında yazılı olan bu söz­leşme dışında da, yazılı olmayan bir karşılıklı anlaşma bulunmaktadır. Diğer bir deyiş­le, ekonomik bir işletmede, işletme ve birey arasındaki ilişkileri belirleyen sözcüklere dökülmemiş bir anlaşma vardır. Çoğu kez yazısız olan ama yine de herkes tarafından bilinen bu anlaşmaya göre; birey, belirli bir ücret karşılığında becerisini, işletmenin kullanımına sunacaktır. Buradaki temel varsayım, çalışanların yaptıkları işleri özenle ve bağlılıkla yerine getirdikleridir. İşletme de çalışan her bireyin potansiyelini geliştirmek için gayret gösterecektir.

Yöneticilerin çalışanlara karşı etik sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-  Çalışma hakkına saygı gösterme,

-  Adil ücret ödeme,

-  Çalışanlara özgür konuşma hakkı sağlama,

-  Çalışanların dernek (sendika) kurma ve grev yapma hakkına engel olmama,

-  Özel yaşamın gizliliği hakkına saygılı olma,

-  Güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma ve çalışma hayatının kalitesini yükseltme,

-  Çalışanlar arasında ayırımcılık yapmama,

-  Çalışanlara kararlara katılma hakkı sağlama.

Yöneticiler yukarıda sıralanan sorumluluklarını yerine getirerek adil ve eşit üc­ret, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı, insan kaynaklarını geliştirme ve kullana­bilme firsatı ve işletmenin içinde bütünleşmeye yönelik politikalar hazırlayarak, ça­lışma hayatını daha insani işletebilir. Bu durumun sonucu olarak;

  • Kendi hayatını etkileyen konularda çalışanların daha çok söz sahibi olmala­rını olanaklı kılan bir işletme,
  • Daha üst düzeyde bir işbirliği, yüksek üretim ve artan karlılıktan herkesin ya­rarlanmasını sağlayan ücret sistemi,
    • Çalışanların haklarını genişleterek daha iyi iş güvenliği,
    • Çalışanların gelişme ve uyum şartlarına olanak tanıyan bir iş ortamı hazır­lanmış olacaktır.