Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörler


 

Toplumsal değişmeye etkileyen faktörler; fiziki çevre, kültürel, teknolojik ve demografik olmak üzere dört grup altında toplanmaktadır. Fiziki çevre hem toplumsal yapının düzenlenmesinde etkili olmakta hem de çevrede meydana gelen ani değişimler toplumsal yapıyı değişiminde rol oynamaktadır. Kültürel faktörlerin neden olduğu değişimler, özellikle teknolojide meydana gelen değişimlerin kültürel alana yansıması sonucunda ortaya çıkan değişimlerdir. Teknoloji alanındaki değişimler yalnızca üretim alanda değil aynı za­manda ekonomik, toplumsal ve kültürel alanla­rında da değişimlere neden olmaktadır. Özellik­le günümüzde yaşanan uluslararası göç gibi de­mografik hareketliliklerde değişmeyi etkileyen faktörlerden birisidir.

Evrimci yaklaşımın toplumsal değişme ile ilgili temel varsayımlarını açıklamak Evrimci yaklaşıma göre değişmeyi, doğaya ve doğadaki evrim sürecine bakarak anlayabiliriz. Buna göre evrim; evrensel, sürekli, aşamalı ve her zaman ileriye, daha iyiye doğru olan bir sü­reçtir. Her toplum kendi içinde barındırdığı po­tansiyeli ile bu aşamaları sırayla geçerek belirle­nen nihai noktaya ulaşır.

«