Osmanlıda yenileşme hareketleri özet


 

Osmanlı Devleti’nin klasik dönemi genel anlamda Ka­nuni dönemi ile bitirilse de yüzyılın sonuna kadar fetih­ler devam edebilmiştir. 1571′de Kıbrıs’ın fethi tamam­lanmış, 1574′te Tunus alınmıştır. Doğuda İran ile sınır­lar 1639′da Kasrı Şirin anlaşmasıyla netleştirilmiştir. 1656′da Limni ve Bozcaada alınmış, 1669′da Girit fethe­dilerek deniz sahasında da başarıların devam ettiği gö­rülmüştür. 1663′te Uyvar fethedilerek batıda bugünkü Slovakya sınırına ulaşılabilmiştir. Ancak bu başarıların Köprülü Mehmet Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa gibi kuvvetli devlet adamlarının yönetiminde gerçekleştiril­diğine dikkat edilmelidir. Bu başarılara karşın ordunun vurucu güç olma özelliğini önemli ölçüde kaybettiği görülmektedir. Bu seferlerin uzun sürmesine paralel olarak devlet hazinesinin de kaynaklarını da son dere­ce zayıflatmış olduğunun altı çizilmelidir. XVI. yüzyılın sonlarındaki Haçova Savaşı’nda yeniçeri­lerin savaş sahasını terk etmelerinin şoku ile olaya ba­karak mevcut nizama çeki düzen vermek ihtiyacını dil­lendirmeye başlayan Osmanlı aydınları durumu yozlaş­ma ve bozulma olarak teşhis etmişlerdir. devlet idare­sinde köklü uygulamaların terk edilmesinin yanı sıra askerî teknolojide geri kalmışlığa dikkat çekilmiştir. Or­du mensuplarının doğrudan yararlandığı toprak siste­minin bozulması, bürokratların günlük çıkarlarını gö­zetmeleri, rüşvetin artması, işlerde kaliteyi gözetmekten vazgeçilmesinin yanı sıra temel eğitim kurumları olan medreselerdeki bozulma gibi temel aksaklıklara dikkat çekmişlerdir. Gerçekten de asrın başında batı dünyasın­da görülmeye başlayan coğrafi keşifler ve bunların ilgi­li ülkelere mali getirisi, bilim ve sanat alanındaki köklü anlayış değişikliklerine mukabil Osmanlı Devleti’nin bilhassa Fatih döneminden sonra içine girdiği “elde edi­len başarıları, çıkılan zirveyi muhafaza etmek” düşün­cesinden kaynaklanan durağanlık bir asırlık süre so­nunda ülkenin ekonomik, idari ve askerî buhran içine düşmesine yol açmıştır.

Toplam3:123
Etiketler: , , , ,
«