KOLLEKTİF ŞİRKETLER | ders notları

KOLLEKTİF ŞİRKETLER


 

KOLLEKTİF ŞİRKETLER
Ülkemizde komandit şirketlere göre daha fazla örneği görülen şahıs şirketi türüdür.
«Kollektif Şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir.»

Kollektif Şirketlerin kurulmasının tercih sebepleri,

1) Kuruluşta resmi bir kurumun iznine ihtiyaç olmaması,
2) Kuruluş işlemlerinde ve ana sözleşme değişikliklerindeki formalitelerin basit olması,
3) Asgari sermaye sınırının bulunmaması ve ortakların şahsi emeklerini sermaye olarak koyabilmeleri,
4) Şirketin tüzel kişiliğinin vergilendirilmemesi, kar dağıtımının ana sözleşmeye göre serbestçe yapılması,
5) Şirketin kanunen yedek akçe ayırma zorunluluğunun olmaması,
6) Ortakların yıl sonu kar paylarına mahsuben şirketten para çekebilmeleridir

KOLLEKTİF ŞİRKETLERİN KURULUŞİŞLEMLERİ
Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir. Ayrıca, sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması şarttır. Şirket sözleşmesine aşağıdaki kayıtların yazılması zorunludur.
a) Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve uyrukları,
b) Şirketin kollektif olduğu,
c) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi,
d) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu,
e) Her ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarı,
f) Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı, yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili oldukları.
Sözleşmesi kanuni şekilde yapılmamış ve sözleşmeye koyulması gereken zorunlu hususlardan biri ve bazıları eksik olan kollektif şirket , adi şirket hükmünde olur.
Kollektif şirketin kuruluşunun Ticaret sicili Gazetesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren, şirketin tüzen kişiliği adına;
- Vergi Dairesine hemen (VUK. Md.16 8)
- Belediyeye, bir ay içerisinde;
- Sosyal Güvenlik Kurumu’na (işçi çalıştıracaksa, işçi çalıştırmaya başladığı tarihten önce)
- Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne (eğer işçi çalıştıracaksa)
bildirimde bulunulur.

Toplam14:12345Son »
Etiketler: , , ,
«