İletişim Türleri | ders notları
 
 
Bu ders notunda
İletişim Türleri
konusu anlatılmaktadır.

Niceliğe bağlı olarak ortaya çıkan iletişim biçimleri genel iletişim ve odak iletişimdir. Niteliğe bağlı iletişim biçimleri ise açılımlı iletişim ve engelli iletişimdir.

Bilimsel ve teknolojik bilgi iletişimi, belgesel ve belgesel olmayan biçimleri de bünyesine alacak şekilde, tüm iletişim araçlarını kapsamaktadır. Sözlü iletişim, resmi ve resmi olmayan kişisel bağlantıların oynadığı büyük ve etkin rol, organize olmuş bilgi servislerinin kapsamına girmektedir. Bilgi dalını meslek seçenlerin (bilgi uzmanlarının) belgelere dayanmayan iletişimi kolaylaştırıcı araçları daha da geliştirmeleri gereklidir.

Bireye bilgi kaynakları sağlayan başlıca iletişim kanalları/biçimleri şöyle sıralanabilmektedir:

SÖZLÜ

Kişiden kişiye: Yani yüz yüze konuşmak veya telefonla görüşmek.

Bir kişiden birkaç kişiye: Bir grup veya toplantı görüşmesi.

Bir kişinin bir çok kişiyle: Toplantı konuşması.

Bir kişinin görüşleri ile topluluğa: Radyo konuşması.

Birkaç kişinin birkaç kişiyle: Grup görüşmesi.

BELGESEL

Yazışma, dergi, kitap, broşür, şartnameler, kataloglar, toplanmış veriler, grafikler.

GÖRSEL-İŞİTSEL

Sergiler (kişinin birkaç kişiyle kurduğu iletişim), gösteriler. Televizyon, radyo vb.

 Genel İletişim

Genel iletişim, merkez konumundaki kaynak kişinin, duygu ve düşüncelerini yaygın ve geniş bir alıcı grubuna yönelttiği iletişim biçimidir. Genel iletişi, bir nesne aracılığı ile olabileceği gibi aynı ortamda yer alan kişiler arasında doğrudan doğruya da olabilir. Genel iletişim nesne aracılı ile olursa buna medyatik iletişim, doğrudan olursa yüz yüze iletişim denir.

A-) Nesne Aracılığı İle Genel İletişim

Nesne aracılığı ile gerçekleştirilen iletişimlerde mesajlar, sözle, çizgiyle, yazıyla, bazen hepsi iç içe olmak üzere, çeşitli biçimlerde alıcılara sunulur. Mesajları televizyona, duvar panolarına, gazete, dergi ve el ilanlarına farklı aracılar taşır. İnsanlık tarihinde en yaygın olarak kullanılan teknoloji ürünü televizyondur. Son yıllarda internet üzerinden iletişim de oldukça hızlı bir şekilde ilerlemiştir.

B-) Yüz Yüze Genel İletişim

Genel iletişimin bir diğer şekli toplulukla yüz yüze kurulan iletişimdir. Bir miting, konferans veya toplantıda verici, inanç, düşünce ve duygularını, bulundukları ortak mekanda doğrudan dinleyicilere iletir. Doğrudan genel iletişimde  mesajın, radyo, televizyon gibi aracılarla bir başka mekana taşınması söz konusu değildir. Böyle bir ortamda iletişim çift yönlüdür ve diğer kişiler istedikleri takdirde iletişime katılabilirler.

Bir toplantıda dinleyicilerin birinin konuşmacıya yönelteceği soru ile iletişimde mesajı veren kaynak değişebilir. Böylece, genel iletişimde tek yönlü bilgi ve duygu akışı, karşılıklı mesaj iletme şekline dönüşebilir.

Odak İletişim

Odak iletişim, duygu ve düşüncelerin, sözlü-sözsüz mesajlarla iki kişi arasında gidip gelmesidir.

Odak iletişimde verici kişinin, verici kişi olarak kalması ile iletişim süreci tamamlanabileceği gibi, alıcı kişinin verici rolüne geçmesi ile de sürebilir. İki arkadaşın birbirleriyle sohbetleri, anne-baba ve çocuk iletişimleri odak iletişim modelinin örnekleridir.

Niceliğe bağlı olan genel ve odak iletişim biçimlerinde niteliğe bağlı farklı iletişim türleri yer alabilir. Niteliğe bağlı iletişim biçimleri açılımlı iletişim, engelli iletişim ve tıkanık iletişimdir.

Açılımlı İletişim

Açılımlı iletişim modelinde iletişim karşılıklı olarak ilerler. Bu iletişim biçiminde verici kişi için belirleyici duygu “anlatmak”, alıcı kişi veya kişiler için ise “anlamak”tır. Bu süreç iletişim ilişkilerinin olumlu ve sağlıklı modelidir. Açılımlı iletişimde olumsuz duygular, karşı düşünceler iletilse bile, temel yaklaşım anlaşmak ve yeni bir iletişim boyutuna geçmektir. Bu iletişim biçiminde insanlar birbirleriyle anlaşmaya ve uzlaşmaya gayret ederler.

Açılımlı iletişimde güvenli davranış biçiminin yaklaşımları görülür. Karşıdaki kişiye dönük, suçlama, yargı, olumsuz yorum ve genelleme yapılmaz, bunun yerine dinleyici anlamaya gayret ederek dinler.

Engelli İletişim

Bazı durumlarda iletişimi başlatan kişi sadece “o durum”a ilişkin duygu ve düşüncelerini aktarmakla kalmayıp, bazı yan mesajları da ana masaja eklemeye yönelebilir. Bu durumda alıcı kişi de mesajların bu engelleri ile ilgilenebilir veya o da ana konuya kendince bazı yan duygu ve düşüncelerini ekler.

Engelli iletişimlerde ana konunun kaybolma ihtimali çok yüksektir. Konuşmaya konu olan probleme çözüm bulma ihtimali giderek azalır. Böyle bir iletişimde verici ve alıcı kişiler kendi iç çatışmaları ile konuyu kaybetme ve karmaşıklaştırma eğilimindedirler. Kişilerin geçmiş yaşantılarına ilişkin sorunları, o durumdaki iletişimi iyice zorlaştırır. Böylece, anlaşma, çözüm bulma ve yeniye yönelme imkanı ortadan kalkar. Üzerinde konuşulmakta olan konu üçüncü dördüncü sıraya atılarak kişilik sorunları tartışılmaya başlanır. Sorun değil kişiler öne geçer. Tartışmacılar sorunu değil kişiliği tartışmaya başlarlar. Bu da tartışılan konuyu içinden çıkılmaz hale getirir.

Tıkanık İletişim

İletişimi başlatan kişinin verdiği mesajlar, karşıdaki kişi tarafından alınmak istenmediğinde tıkanık iletişim başlar. Alıcı, vericiden gelen mesajlara kapalı olur.

Tıkanık iletişimde mesajlar adeta alıcısı olmayan mesajlardır. Bir iletişim sırasında alıcı kişi dinlediklerini anlamsız ve gereksiz olarak değerlendiriyorsa fizik varlığa rağmen psikolojik bir yokluk durumu ortaya çıkar. Algılananların kullanılmadığı, geri bildirimlerin yapılmadığı, en azından sözlü mesajlarla iletilmediği ortamlarda iletişim tıkanıktır.