1. Meşrutiyet dönemi

I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NDE SİYASET

Osmanlı son döneminin iki meşrutiyetini de ilan etmiş olan II. Abdülhamid’in tah­ta çıkışı, 19.yy. sonlarına ve dolayısıyla da Osmanlı Devleti’nin çöküş ve parçalan­ma sürecine denk gelmiş olup, gerek siyasi ve askerî gerekse de ekonomik prob­lemler had safhaya ulaşmış durumdaydı. Tanzimat ve Islahat Fermanları ile gelen uygulamalar, Batılı devletler tarafından siyasi ve dinî amaçlı baskı aracı olarak kul­lanılmaya başlandığı için halkın büyük ekseriyetini teşkil etmekte olan MüslümanTürk unsur aleyhine bir şekil almış ve tepki toplamaya başlamıştır. Buna ilaveten Tanzimat’la başlamış olan kalkınma projelerinden istenilen sonuçlar alınamamış, terakki kavramı yerine “ittihat” kavramı kabul görmeye başlamıştır. Avrupa endüs­trisinin rekabeti karşısında yerli sanayinin çökmesi, yönetimde meydana gelen de­ğişiklikler ve Osmanlı coğrafyasının sürekli parçalanması ve işgallere maruz kal­ması Müslüman halk arasında ittihat kavramını terakkinin önüne geçiren unsur ol­muştur. Bunun yansımaları da farklı alanlarda ve farklı uygulamalarla tesirini gös­termeye başlamıştır.

1876 yılında ilan edilen Kanuni Esasi ile Osmanlı Devleti, İslam Dinini resmi din olarak kabul etmiştir (11. madde). Yine bu dönemde, okullara din dersleri ko­nulurken, hükümdara da “ahkâmı şer’iye”yi yürütme görevi verilmiştir (7. mad­de). Ayrıca Şeyhülislam devlet örgütü içerisine alınmış (27. madde), Adli yasama kurumlarının yanında şer’i mahkemelere de yer verilmiştir (87. madde). Bunların yanı sıra Ayan Meclisine İslami ilkelere aykırı yasaların reddedileceği maddesi ko­nulmuş (64. madde) ve ayrıca padişah İslam’ın koruyucusu olarak kabul edilmiştir (4. madde).

Tarih ders notları içerisindeki bu ders notu 92 defa okundu.
Toplam10:12345Son »
Etiketler: , , , , , , , , , , ,